STADGAR FÖR FÖRENINGEN Orust Kretslopps Akademi

Beslutade vid konstituerande möte den 21 juni 2012 i samband med att föreningen bildades.
Ändringar beslutade vid årsmöte 2013 införda.
Ändringar beslutade vid årsmöte 2014 införda.

§ 1 Föreningens firma (Orust Kretslopps Akademi)

Föreningens firma är Orust Kretslopps Akademi.

§ 2 Föreningens ändamål

Att Orust skall bli en föregångare för ett hållbart samhälle

§ 3 Föreningens säte (Orust)

Föreningen har sitt säte på Orust i Orust kommun, Västra Götalands län.

§ 4 Medlemskap

Medlem i föreningen är den fysisk och juridiska person som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar samt har betalt medlemsavgiften innan Maj månads utgång.

§ 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, 3-6 övriga ledamöter jämte 0-2 suppleanter. Styrelsen utser inom sig, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst 3 styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst 3 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande eller kassör var för sig.

§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast  4  veckor före årsmöte.

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast en vecka före ordinarie årsmöte avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före Mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 10 dagar före ordinarie årsmöte och senast 10 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2.  Fastställande av röstlängd för mötet.
 3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5.  Fastställande av dagordning.
 6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
      b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
  verksamhets- /räkenskapsåret.
 7.  Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande
  verksamhets- /räkenskapsåret.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
  11.Val av ordförande i föreningen för en tid av 1år.
  12.Val av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelseledamöter och suppleanter för en tid av 2 år
  13.Val av revisorer och revisorsuppleant på ett år.
  14.Val av valberedning på ett år
  15.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  16.Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 12 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud.

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet vid årsmöte

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 15 Utträde

Medlem som inte betalt medlemsavgiften anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att ha motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemsskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 14 dagar efter beslutet.

§ 17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte/ välgörande ändamål.

Ladda ner stadgarna i filformatet PDF (Portable Document Format)