Musselkompostering på Orust

Orust Kretsloppsakademi har fått förtroendet att testa förutsättningarna för en ny slags kompostlösning på Orust. Enkelt uttryckt är det en kretsloppslösning som ska prövas, där näringsämnen skördas ur havet och via komposteringsprocessen återförs till odlingsmark.


Arbetet genomförs i två steg, där Leader Södra Bohuslän i första skedet beviljade medel för en förstudie kring förutsättningar och genomförbarhet av kompostering av musselrester, s.k. musselskrap, från den industriella musselodlaren Scanfjord i Mollösund. Samt därefter hur kompostmaterialet kan bli en jordförbättringsresurs på Orust. Musselskrap är skalrester och vissa defekta musslor som uppstår som ett överskott i den process som Scanfjord driver.


Förstudiearbetet har lett fram till en ansökan till Havs- och Vattenmyndigheten, som har beviljat medel för uppförandet av en pilotanläggning på Orust, inklusive provtagning och analyser, som
koordineras av Göteborgs Universitet och SLU. Projektet genomförs även i samverkan med Orust kommun. Tidsramen för pilotprojektet för musselkomposten är satt till sommaren 2020, då pilotanläggningen ska vara utvärderad och projektets resultat ska redovisas.


Pilotprojektet har startat och förberedande arbete pågår enligt plan.

Kontakt:

Christer Owe

e-post: christer.owe@gmail.com 

Hemsida: www.christerowe.se

Telefon: 0703 556 889

Thomas Ivarsson

e-post: thomas.harodsgard@telia.com

Telefon: 070-3483471